Najlepsze miejsce do aktywnego wypoczynku

Zapraszamy do naszych Przystani: nad jeziorem Rusałka oraz Strzeszyńskim.

Wypożyczalnia sprzętu wodnego

Spędzaj czas nad jeziorem korzystając z naszej bogatej oferty

Sauna fińska

Spędzaj czas nad jeziorem korzystając z naszej bogatej oferty

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
SPRZĘTU WODNEGO

 1. Korzystanie ze sprzętu wodnego jest płatne, zgodnie z obowiązującym cennikiem, dostępnym w wypożyczalni.
 2. Sprzęt wodny mogą wypożyczać wyłącznie osoby pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości.
 3. Dopuszcza się wypożyczenie sprzętu bez okazania dokumentu tożsamości po uprzednim wpłaceniu kaucji o równowartości wypożyczanego sprzętu. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku zdania sprzętu w stanie w jakim został on wypożyczony.
 4. Wypożyczając sprzęt wodny należy pobrać obowiązkowe wyposażenie: (kamizelki ratunkowe lub asekuracyjne) dla każdej osoby korzystającej ze sprzętu. 
 5. Rodzice lub opiekunowie pełnoletni dysponujący sprzętem pływającym mogą zabrać na pokład osoby nieletnie na własną odpowiedzialność.
 6. Osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem środków odurzających sprzętu wodnego nie wypożyczamy.
 7. Zabrania się wchodzenia na pokład sprzętu wodnego w twardym obuwiu.
 8. Na pokładzie sprzętu wodnego może się znajdować jednocześnie tyle osób dla ilu sprzęt ten został przeznaczony.
 9.  Zachowanie się na wodzie:- Wymaga się stosowania do poleceń obsługi wypożyczalni.
  – Wymaga się kulturalnego zachowania i respektowania ogólnych norm społecznych.
  – Zabrania się spożywania alkoholu.
  – Zabrania się przybijania do brzegu w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
  – Zabrania się skakania do wody.
  – Zabrania się wędkowania z pokładu.
  – Zabrania się wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów do wody.
 10. Użytkownik sprzętu wodnego zobowiązany jest do:
  – Obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia stosownych działań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom .
  – Używania sprzętu ratunkowego /kamizelki ratunkowej lub asekuracyjnej/.
 11. Zakazuje się podnajmowania wypożyczonego sprzętu innym osobom.
 12. Zakazuje się skakania, wchodzenia do wody z rowerów, łódek, kajaków.
 13. Nie dopuszcza się pozostawiania sprzętu poza miejscami do tego przeznaczonymi.
 14. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja, wywrócenie się sprzętu, nieszczelność, uszkodzenie sprzętu, należy niezwłocznie zawiadomić obsługę wypożyczalni.
 15. Każde opóźnienie w planowanym zwrocie i rozliczeniu sprzętu wypożyczalni skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą godzinę.
 16. Wypożyczalnia Przystań Strzeszynek ie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników w wyniku nieprawidłowgo korzystania z wypożyczonego sprzętu wodnego i/lub nieprzestrzegania regulaminu.
 17. Za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego korzystania ze sprzętu wodnego i/lub nieprzestrzegania regulaminu, odpowiada finansowo osoba wypożyczająca sprzęt.
 18. Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu: REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO.

Poznaj nasze lokalizacje

RAFAMARINA RUSAŁKA

Namierz nas na mapie

RAFAMARINA STRZESZYNEK

Namierz nas na mapie